Select Page

با یاد نام خداوند یکتا

 

درخت تو گر بار دانش بگیرد              به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 

با درود فراوان بر کسانی که راه پژوهش را در پیش دارند و امروزشان با دیروزشان، نه، بلکه این لحظه شان با لحظه ی پیششان یکسان نبوده و هر لحظه از زندگی خود را در آگاهانیدن خود و دیگران سپری می کنند

با باور بر اینکه برای رسیدن به کمال، که همانا راه رسیدن به زندگی آرمانی و یکتایی هستی می باشد، راهی جز آگاه شدن هر چه بیشتر از ناشناخته های جهان هستی – چه مادی و چه معنوی – وجود ندارد و

با باور بر اینکه زندگی با ناآگاهی به مثابه ی حرکت در تاریکی است که ثمره ی آن چیزی جز زیان های جسمی و روانی نمی باشد، با بیشترین تلاش خود، به بیان و نمایش گوشه هایی از اندیشه و نشانه هایی از انسان های فرهیخته در زمینه های گوناگون دانش بشری

 – به مفهوم عام و نه به مفهوم خاص –

پرداخته تا به امید آنکه هر زمینه، نه، بلکه هر واژه ی آن راهگشای پژوهشگری نو، و نیز نویدبخش زندگی بهتر برای کاربران گرامی باشد

با انتظار به اینکه با بیان دیدگاه های خود در پویایی این مجموعه سهمی به سزا داشته باشید و

با سپاس و قدردانی پیشاپیش از همه ی آنانی که به راهی از دسترنجشان در این مجموعه استفاده گردیده و نیز

شما کاربر گرامی که وقت گرانقدر خود را ارزانی می دارید

 

تندرست و شاد باشید