آبراه

(کانال)

Canal

(Channel of Water)

آبراه / کانال چیست؟

آبراه / کانال راهی آبی است که انسان برای عبور کشتی‌ها و وسایل نقلیه آبی پدید

.می آورد و اغلب به رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و یا اقیانوس منتهی می‌شوند

.نوع کوچکتر آن هم وجود دارد که برای دسترسی به آب پدید آورده می شود