آبسنگ حلقه ای

Atoll

آبسنگ حلقوی / خوست چیست؟

آبسنگ حلقه ای / خوست، تپه و جزیره ای دریایی مرجانی هستند که به شکل جزیره های حلقه ای در

ناحیه های کم عمق دریا قرار دارند.

این جزیره ها در بخش بادگیر، متصل می باشند، ولی

در قسمتی که پشت به باد و توسط گذرگاه های ناحیه های کم عمق، دریا را به دیگر ناحیه های دریا متصل

می کنند، منفرد و جدا جدا هستند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: