آبشار

Waterfall

(Falls)

آبشار چیست؟

آبشار عبارت است از جریان رودی که از بالا به طور ناگهانی به سطح زمین فرو می ریزد.

شماری از آبشارها به صورت یک نهر باریک آب از بلندی چندین متر به سوی پایین جریان دارند و برخی نیز

دارای پهنای زیاد همراه با حجم آب فراوان می باشند.

چطور آبشار پدید می آید؟

آبشار معمولاً زمانی پدید می آید که رودخانه ای تازه جریان داشته باشد. در تمام این مدت کانال آب باریک و

گود است.

زمانی که رودخانه ای بر بستر سنگ های سخت جریان داشته باشد، فرسایش به آهستگی انجام می گیرد. اما

در همین زمان، فرسایش در پایین رودخانه تندتر انجام می شود. زمانی که مسیر آب سرعتش در لبه ی آبشار

زیاد می شود، مواد از بستر رودخانه کنده می شود و همراه با جریان آب برده می شوند. این کار باعث

می شود که آبشار با عمق بیشتری جریان داشته باشد و به سوی بالای رودخانه پیشروی کند، زیرا با برده

شدن مواد کنده شده، آب به سنگ های سخت بستر می رسد و نمی تواند آنها را کنده و با خود ببرد، بلکه

سنگ های نرم زیر آن را کنده و خالی می کند و آبشار به وجود می آید. با گذشت زمان، آبشار به سوی بالای

رودخانه پیشروی می کند.

گونه های آبشار چیست؟

آبشار بر حسب اندازه حجم آب دو گونه است:

1 – آبشار کوچک که حجم آب آن کم است.

2 – آبشار بزرگ که حجم آب آن زیاد است.

زمینه نوشته پیوسته دیگر: