آبشارها

Waterfalls

چه آبشارهایی در جهان پدید آمده اند؟

بطوری که دانسته شده، آبشارها از پدیده هایی هستند که با دگرگونی رویه ی کره زمین پدید آمده و یا پدید

آمده اند.

آبشارها پر از زیبایی خیره کننده و صداهای گوش نواز می باشند.

تاکنون آبشارهای بسیاری بر روی زمین یافت و شناسایی شده اند که از آن جمله می توان آبشارهای زیر را

نام برد:

آبشار آب سفید – آبشار آسیاب خرابه – آبشار آنجل – آبشار بیشه – آبشار توگلا – آبشار جروسوپا – آبشار

ریبون –  آبشار سمیرم – آبشار سنگان – آبشار شاهاندشت – آبشار شِوی / آبشار تله زنگ – آبشار کبود وال –

آبشار گوئه ییرا – آبشار لاتون – آبشار نیاگارا – آبشار یخی (دماوند)

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: