آبشار آب سفید

Ab-Sefid Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار آب سفید دارای 70 متر بلندی است و پهنای تاج آن در فصل پُرآبی نزدیک به 8 متر می باشد.

سرچشمه: این آبشار در دره های تاریک که در اثر فعالیت های زمین شناختی و فرسایش توسط آب در چند

هزار سال به وجود آمده قرار دارد و آب آن از تونلی در دل یک کوه سنگی بیرون می آید.

مقصد: این آبشار به رودخانه رودبار – ایران – سرازیر می گردد و سپس وارد رود دز می شود.

مکان: این آبشار در کنار قالی کوه – واقع در دامنه های زاگرس – شهرستان الیگودرز جای دارد.

نشانی: آبشار آب سفید در ایران / جنوب شرقی استان لرستان / شهرستان الیگودرز / بخش بشارت زلقی

 قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: