آبشار آسیاب خرابه

Asiab Kharabeh Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار آسیاب خرابه 10 متر بلندی دارد و اندازه رویه / مساحت زیرین آن 200 مترمربع می باشد.

سرچشمه: این آبشار از شماری چشمه های موجود در بالای آسیاب که از کوه کیامکی سرچشمه گرفته اند، به

وجود آمده است.

رویه ی دیواره های این آبشار از خزه ها و سایر گیاهان آبزی پوشیده شده است.

مقصد: آب آبشار به صورت یک رشته جویبار به هم پیوسته به سوی دره جریان می یابد.

مکان: این آبشار در حاشیه رود ارس، در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان جای دارد.

نشانی: آبشار آسیاب خرابه در استان آذربایجان شرقی، 27 کیلومتری هادی شهر و 5 کیلومتری روستای

منجن آباد قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: