آبشار انجل

 Angel Waterfall

نشانه ها:

بلندی: بلندی آبشار انجل 980 متر و بلندی آب آن به 807 متر می رسد.

مکان: آبشار آنجل در ونزوئلا قرار دارد و بزرگترین آبشار روی زمین است.

چگونه آبشار انجل شناسایی شد؟

این آبشار را در سال 1935 یک هوانورد امریکایی به نام جیمز انجل شناسایی کرد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: