آبشار بیشه

Bisheh Waterfall

نشانه ها:

بلندی: بلندی آبشار بیشه تا برخورد با زمین 48 متر و 10 متر نیز از آن جا تا ریختن به رودخانه است.

سرچشمه: در بالای آبشار، روبروی ایستگاه، شماری چشمه‌های پر آب دیده می‌شود که از دل کوه می‌جوشند

.و زمزمه کنان از وسط ایستگاه قطار گذشته و آبشار بیشه را تشکیل می‌دهند

مقصد: این آبشار به رودخانه سزار سرازیر می گردد.

مکان: این آبشار در میان کوه های زاگرس و در 65 کیلومتری شهرستان خرّم آباد جای دارد.

نشانی: آبشار بیشه در استان لرستان، 65 کیلومتری شهرستان خرّم آباد و نیز در نزدیکی ایستگاه قطار بیشه

در راه آهن تهران – خوزستان قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: