آبشار توگلا

Tugela Waterfall

 

(Tugela Falls)

نشانه ها:

بلندی: بلندی آبشار توگلا 948 متر است و دومین آبشار بلند روی زمین است.

مکان: آبشار توگلا در افریقای جنوبی قرار دارد.

این آبشار از 5 آبشار کوچک درست شده است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: