آبشار جروسوپا

 Gerosoppa Waterfalls

(Gerosoppa Falls / Jog Falls / Joga Falls)

نشانه ها:

بلندی: بلندی آبشار جروسوپا 253 متر است و بلندترین آبشار در هندوستان می باشد.

مکان: آبشار جرسوپا در ساگارا تالوک – ایالت کارناتاکا، هندوستان – قرار دارد.

این آبشار در چهار بخش جریان دارد.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: