آبشار ریبون

Ribbon Falls

نشانه ها:

بلندی: آبشار ریبون از پرتگاهی به بلندی 491 متر به رودخانه مرسد فرو می ریزد.

 مکان: آبشار ریبون در پارک ملی کالیفرنیا قرار دارد.

این آبشار که به صورت یکپارچه جریان دارد، تنها از یک نهر باریک درست شده است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: