آبشار سمیرم

Samirom Waterfall

نشانه ها:

بلندی: نخست بلندی این آبشار 70 متر بوده است که با گذشت زمان و فرسایش صخره ها از بلندی آن کاسته

شده و هم اکنون 35 تا 40 متر برآورد شده است.

سرچشمه: آب این آبشار از چشمه های مزرعه های جوزا و عزیز خان گرفته شده است که شیرین و دایمی

می باشد.

مقصد: این آبشار به دره نادر می ریزد.

مکان: این آبشار در 160 کیلومتری جنوب اصفهان جای دارد.

نشانی: آبشار سمیرم در استان اصفهان، 4 کیلومتری شرق شهرستان سمیرم قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: