آبشار سنگان

Sangan Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار سنگان حدود 42 متر بلندی دارد و بلندی آن از سطح دریا 2575 متر می باشد.

سرچشمه: این آبشار از کوه های البرز در شمال تهران سرچشمه گرفته است.

این آبشار در زمستان ها یخ می زند و قندیل های یخ و برف منظره ی بسیار زیبایی را پدید می آورند.

مکان: آبشار سنگان در شمال غربی روستایی به همین نام در دامنه های قله پهنه حصار – رشته کوه البرز – 

در شمال غرب تهران  جای دارد.

نشانی: آبشار سنگان در استان تهران، 20 کیلومتری شمال غربی تهران، روستای سنگان قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: