آبشار شاهاندشت

Shahan-dasht Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار شاهاندشت با 51 متر بلندی، بلندترین آبشار استان مازندران است.

سرچشمه: این آبشار از کنار قلعه ملک بهمن بر روی یک کوه هرمی شکل و مشرف به روستای شاهاندشت

به پایین می ریزد.

مکان: ایران – استان مازندران – روستای مازندران

نشانی: کیلومتر 96 جاده هراز – 65 کیلومتری شهر آمل – بخش امیری – روستای شاهاندشت

زمینه نوشته پیوسته پیشین: