آبشار مارگون

Margoun Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار مارگون دارای 70 متر بلندی و 100 متر پهنا می باشد.

سرچشمه:  آبشار مارگون از کوه برم فیروز – سپیدان –  سرچشمه می گیرد. در بدنه ی دیواره ی صخره ای

کوه، بیش از 40 حفره چشمه وجود دارد که آب با فشار از آنها بیرون ریخته می شود و مجموعه ای از

آبشارها به یک صورت تابلویی گسترده نمایان می گردد.

مقصد: آب این آبشار به صورت نهری بزرگ به رودخانه کمهر می پیوندد و تا سپیدان ادامه دارد.

مکان: آبشار مارگون در روستای مارگون – شهر سپیدان –  و در 48 کیلومتری اردکان قرار دارد.

نشانی: مرز استان فارس با استان کهگیلویه و بویر احمد – نزدیک شهر سپیدان – روستای مارگون

این آبشار در زمستان ها یخ زده می شود و به شکل قندیل هایی در می آید.

در تابستان هم دمای آب آن به 10 – درجه می رسد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: