آبشار نوژیان

Nojian Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار نوژیان با 95 متر بلندی، بلندترین آبشار استان لرستان – ایران – است.

پهنای این آبشار به  5 متر می رسد.

سرچشمه: آب این آبشار از چشمه های بالا دست آن در کوه نوژیان می باشد و در روزهای نخستین بهار

بیشتر است.

مقصد: آب این آبشار به حوضچه پایین آن می ریزد و سپس همراه با دیگر نهرها به رودخانه سزار

می پیوندد.

مکان: این آبشار در استان لرستان – ایران – قرار دارد.

نشانی: آبشار نوژیان در استان لرستان، 51 کیلومتری جنوب شهر خرّم آباد قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: