آبشار کبود وال

Kaboud-wal  Waterfall

نشانه ها:

بلندی: آبشار کبود وال تنها آبشار تمام خزه ای ایران و بلکه جهان می باشد که 15 متر بلندی دارد.

سرچشمه: این آبشار از دامنه شمالی کوه هارون و از چشمه های جنوبی سرچشمه گرفته است.

مقصد: این آبشار به رودخانه کبود وال می ریزد.

مکان: این آبشار در دامنه کوه هارون استان گلستان – ایران – و در عمق دره ای که جنگل انبوهی آن را

پوشانده، جای دارد.

نشانی: آبشار کبود وال در استان گلستان، 5 کیلومتری جنوب شرقی علی آباد، کتول قرار دارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: