آبشار گوئه ییرا

Guaira Falls

نشانه ها:

بلندی: بلندی آبشار گئوییرا بطور میانگین به 60 متر می رسد.

مکان: آبشار گئوییرا در مرز بین برزیل و پاراگوئه قرار دارد.

دانستنی ها:

آبشار گئوییرا از 18 آبشار کوچک تشکیل شده است.

این آبشار  بیشترین حجم آب را تخلیه می کند، بطوری که در هر ثانیه حدود 13309 مترمکعب آب را خالی

می کند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: