آبشار یخی

Yakhi Waterfall

(Frozen Waterfall)

نشانه ها:

بلندی: آبشار یخی دارای 7 تا 12 متر بلندی می باشد.

سرچشمه: این آبشار به جز مدتی کوتاه در تابستان که باریکه ی آبی از کنار آن روان می گردد، در دیگر

زمان ها یخزده است و از همین رو، آبشار یخی نامیده می شود.

تشکیل این یخ ها از آب شدن برف های گودال بالای آن می باشد که در تابستان باریکه آبی را درست می کند

و از کنار آبشار یخی روان می گردد. اما مدت روان بودن آن کوتاه است و زود یخ می زند.

مکان: این آبشار در بلندی 5103 متری کوه دماوند قرار دارد.

نشانی: آبشار در جبهه جنوبی کوه دماوند – استان مازندران است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: