آب مناسب گیاهان

Ideal Watering for Plants

چرا گیاهان به آب کافی / مناسب نیاز دارند؟

 

بطوری که دانسته شده، همه ی گیاهان به آب نیاز دارند تا بتوانند به زندگی خود ادامه دهند، اما باید توجه داشت

که آب مورد نیاز گیاهان باید کافی / مناسب باشد، یعنی نه زیادتر از نیازشان و نه کمتر.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: