آب های زیرزمینی

Underground Water

آب های زیرزمینی چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، قسمتی از آب باران به زمین فرو می رود. این گونه آبها در زیر زمین جمع می شوند

و آب های زیرزمینی را می سازند.

 

چگونه آب های زیرزمینی پدید می آیند؟

آب از بعضی خاکها و سنگ ها می گذرد تا به خاکها و سنگ هایی برسد که نتواند از آنها عبور کند. در نتیجه

در آن جا جمع می شود و آب های زیرزمینی را پدید می آورد.

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – ظرف شیشه ای

2 – مقداری ماسه

3 – آبپاش با مقداری آب

4 – یک ذره بین

روش آزمایش:

 

ماسه را در ظرف شیشه ای ریخته و سپس با آبپاش روی آن آب پاشیده شود.

مشاهده می شود که آب در ماسه فرو می رود؛ زیرا اگر با ذره بین به دانه های ریز ماسه نگاه شود، مشاهده

می گردد که در بین آنها کمی فاصله وجود دارد و آب هم از این فاصله ها عبور می کند و فرو می رود.

آب که از این فاصله ها عبور کرده و در ماسه فرو می رود، زمانی می رسد که به شیشه می رسد و نمی تواند

از آن عبور کند و در همان جا جمع می شود و فاصله بین دانه های ریز ماسه را پر می کند. پس:

 

آب که در زمین فرو می رود، به جایی می رسد که نمی تواند عبور کند و در همان جا جمع شده و 

آب های زیرزمینی را پدید می آورد.

آب در چه زمینی بهتر فرو می رود؟

آب در زمینی که دارای خاک نرم تر می باشد، بهتر فرو می رود.

آزمایش و تجربه:

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – قوطی حلبی

2 – یک گلدان

3 – مقداری از انواع خاک مانند خاک باغچه، خاک بنایی

 

روش آزمایش:

نخست گلدان از خاک باغچه پُر شود. بعد دو سر قوطی حلبی را باز کرده و از یک سر آن کمی در خاک گلدان

فرو برده شود.

سپس قوطی را از آب پر کرده و ماهده شود که در چه مدتی خالی می شود.

اگر همین آزمایش با خاک بنایی یا نوع دیگری از خاک انجام شود، مشاهده می گردد که آب از خاکی که نرم تر

است، زودتر فرو می رود. پس:

آب در زمینی که دارای خاک نرم تر است، بهتر فرو می رود.

 

گونه های آب های زیرزمینی چیست؟

آب های زیرزمینی دو گونه اند:

1 – آب های زیر زمین

2 – سفره آب

زمینه نوشته پیوسته پیشین: