آتشفشان دریایی

Sea Volcano

آتشفشان دریایی چگونه است؟

آتشفشان، پدیده ای است که هم در خشکی و هم در اعماق دریاها روی می دهد. انفجارهای شگفت انگیز

بسیاری از آتشفشان های دریایی از 3000 مایلی شنیده می شود.

این آتشفشان ها از خود گدازه ها و تابش های خیره کننده ای در روی سطح آب ایجاد می کنند که سبب

خرابی های گسترده ای در ناحیه های واقع در اطراف آتشفشان می شود.

معمولاً همراه فوران های آتشفشان های دریایی، موج های ضربه ای آب ایجاد می شوند.

گاهی هم آتشفشان های دریایی موجب ایجاد جزیره های آتشفشانی می شوند.

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته: