آتش جان

متن ترانه:

 

تو مرا ای عشق سوزان، در آتش جان، نشاندی و رفتی 

تو به دشت جنون مرا، ای بی وفا، کشاندی و رفتی

نه ز تو قاصدی رسد، نه نامه ای، به من در این غربت

ای تو چون قلب زار من،  کنار من، نماندی و رفتی

 

تو مرا آواره نمودی، تو مرا مجنون کردی، به بر بیگانه نشستی، دلم از غم خون کردی

تو مرا آواره نمودی، تو مرا مجنون کردی، به بر بیگانه نشستی، دلم از غم خون کردی

تو که مست از شراب نازی، تو که ما را نمی شناسی 

تو که مغروری و ستمگر، تو خدا را نمی شناسی

تو خدا را، تو خدا را، تو خدا را نمی شناسی

 

تو مرا ای عشق سوزان، در آتش جان، نشاندی و رفتی

تو به دشت جنون مرا، ای بی وفا، کشاندی و رفتی

نه ز تو قاصدی رسد، نه نامه ای، به من در این غربت

ای تو چون قلب زار من،  کنار من، نماندی و رفتی

 

نشانه ها:

 

ترانه سرا: علی نظری

ترانه خوان: علی نظری

ترانه ساز: سلیم پور