آرلیای پا بلند

Tree Ivy

(Aralia Ivy)

نام علمی آرالیای پا بلند چیست؟

 

نام علمی آرالیاهای پا بلند Fatshedera Lizei   می باشد.

 

آرالیای پا بلند از چه خانواده ای است؟

 

آرالیاهای پا بلند از خانواده  Araliaceae می باشند.

 

نمای آرالیای پا بلند چگونه است؟

 

نمای آرالیاهای پا بلند به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری آرالیای پا بلند چگونه است؟

مکان پُرنور و سایه، مانند کنار پنجره شمالی و یا غربی به خوبی رشد می کنند.

خاک آنها مخلوط خاک معمول گلدانی که همیشه مرطوب باشد، ولی غرقابی نگردد، آرالیای پا بلند نیاز به

قیم دارد.

کمترین دمای مناسب برای آرالیای پا بلند 5 تا 10 درجه سانتیگراد است.

از فروردین تا مهر ماه، هر دو هفته یک بار کود مایع با غلظت 3 گرم در لیتر نیاز دارند.

 

چطور آرالیای پا بلند زیاد می شود؟

 

آرالیاهای پا بلند از روش قلمه ساقه برگدار به درازای 12 تا 14 سانتی متر در میانه تابستان زیاد

می شود.