آرالیای ژاپنی

Japanese Aralia

نام علمی آرالیای ژاپنی چیست؟

 

نام علمی آرالیاهای ژاپنی Fatsia Japonica   می باشد.

 

آرالیای ژاپنی از چه خانواده ای است؟

 

آرالیاهای ژاپنی از خانواده  Araliaceae می باشند.

 

نمای آرالیای ژاپنی چگونه است؟

نمای آرالیاهای ژاپنی به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری آرالیای ژاپنی چگونه است؟

 

مکان سایه – آفتاب مانند کنار پنجره شمالی.

خاک آنها مخلوط خاک معمول گلدانی با میزان دو برابر پیت ماس که همیشه مرطوب نگهداشته شود،

ولی غرقابی نگردد.

دمایی حدود 5 درجه سانتیگراد در زمستان برای آرالیای ژاپنی ضروری است.  

رطوبت مناسب اتاق.

از فروردین تا مهر ماه، هر دو هفته یک بار کود مایع با غلظت 3 گرم در لیتر نیاز دارند.

 

چطور آرالیای پابلند زیاد می شوند؟

آرالیاهای ژاپنی  از کاشت پاجوش های کنار ساقه و یا کاشت بذر در دمای 10 تا 13 درجه سانتیگرا در

بهار زیاد می شوند.