آزار دوست

.دوستی را که به عمری فراچنگ آرند، نشاید که به یکدم بیازارند

سنگی به چند سال شود لعل پاره ای       زنهار تا به یک نفسش نشکنی به سنگ

 

:دانستنی

 

:معنی واژه ها و اصطلاح ها –

 

فراچنگ آرند: به دست آورند

لعل: سنگ قیمتی که بهترین آن را در قدیم از بدخشان (ناحیه ای از افغانستان)

به دست می آورده اند

لعل پاره: پاره ای از لعل – یک قطعه لعل

 

:برگرفته از

 

نوشتار: گلستان – باب هشتم – در آداب صحبت –

تصحیح کننده: محمد علی فروغی

نوشتار: برگزیده ای از گلستان سعدی –

به کوشش: کاوه گوهرین

نوشتار: گزینه گلستان سعدی –

انتخاب و شرح: حسن انوری

 

:زمینه نوشته پیوسته پیشین