آستیلب ونوسی

Astilbe

نام علمی آستیلب ونوسی چیست؟

 

نام علمی آستیلب های ونوسی Astilbe Venus   می باشد.

 

طبقه بندی آستیلب ونوسی چیست؟

 

طبقه بندی آستیلب های ونوسی از قرار زیر است:

خانواده:  Saxifragaceae

 

نمای آستیلب ونوسی چگونه است؟

نمای آستیلب های ونوسی به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری آستیلب ونوسی چگونه است؟

 

مکان آفتاب – سایه.

خاک غنی از هوموس، سبک و نمناک.

حداکثر دمای مورد تحمل منهای 15 درجه سانتیگراد.  

 

چگونه آستیلب ونوسی زیاد می شود؟

 

آستیلب های ونوسی از دو روش زیاد می شوند:

1 – کاشتن بذر در پاییز.

2 – تقسیم بوته در بهار و پاییز.