آسمان

(گنبد آسمانی)

Sky

(Celestial Dome)

آسمان چیست؟

 

آسمان بخشی از کره هوا / جَو است که از روی زمین دیده می شود.

 

چرا آسمان در روزها از روی زمین آبی رنگ دیده می شود؟

 

بطوری که دانسته شده، نور آفتاب ترکيبی است از نورهای رنگارنگ.

نور بنفش و آبی دارای موج های کوتاه هستند، یعنی حدود ده مرتبه تندتر از موج های نور

قرمز در جو زمین  منتشر می شوند.

نور آفتاب بطور عادی به نظر ما سفيد جلوه می کند. ولی چون جو زمين، يعنی هوای

گرداگرد آن پُر از ذره های هوا، غبار، بخار آب و ساير اجسام ناخالص است، از اين رو،

نوری که از آن عبور می کند، به وسيله اين ذرات به رنگ های گوناگونی بازتاب می شود.

 

.در روزها، کره هوا موجب پراکندگی نور خورشید می شود، و به وسیله ذرات هوا، آب و غبار پخش می گردد

.بطوری که ترکیب رنگ نورهایی که به چشم انسان می آید، آبی است

 

 

 

چرا غروب آفتاب از زمين قرمز رنگ می نمايد؟

.غروب سرخ فام زيبا با آن همه رنگ های بهم آميخته و مواجش، يکی از دلپذيرترين مناظر طبيعی است

  :به هنگام تماشای اين منظره شايد هم به خود گفته باشيم

!اوه، خورشيد چه قرمز شده

البته بايد بدانيم که اين خود خورشيد نيست که هنگام غروب، قرمز می شود. بلکه اين تنها دید ما می باشد

.که در آن لحظه خاص، خورشيد را بدينگونه جلوه گر می يابيم

آری، درست در همان لحظه ای که خورشيد به دید ما قرمز رنگ می آيد، مردمی که هزاران فرسنگ در جهت

.غرب از ما دورند، هرگز آن را به اين رنگ نمی بينند

تنها چيزی که به هنگام غروب آفتاب فرق کرده و باعث رنگ قرمز خورشيد شده، مسافتی است که نور آفتاب

بايد آن را در داخل کره هوا / جو زمين بپيمايد، بيشتر می شود. بطوری که دانسته شده، نور آفتاب ترکيبی است

.از نورهای رنگارنگ

نور آفتاب بطور عادی به نظر ما سفيد جلوه می کند. ولی چون کره هوا / جو زمين، يعنی هوای گرداگرد آن پُر

از ذرات هوا، غبار، بخار آب و ساير اجسام ناخالص است، از اين رو، نوری که از آن عبور می کند، به وسيله

  .اين ذرات به رنگ های گوناگونی بازتاب می شود

.جو زمين به گونه ای است که نور بنفش، آبی و سبز را بيشتر از نور قرمز و  زرد منتشر می کند

 از اين رو چون خورشيد در افق رو به پايين می رود، جو زمين رنگ های قرمز و زرد را بيشتر در خود

.نگهداشته و بيشتر به ديد می آیند. پس به همین دلیل است که افق هنگام غروب به رنگ قرمز جلوه گر می شود