آسیب های وضع هوا

Weather Damages

چگونه وضع هوایی آسیب هایی پدید می آورد؟

وضع هوا می تواند دارای آسیب هایی باشد که خرابی هایی را به وجود آورد. مهمترین این چنین وضع

هواهایی به قرار زیر می باشند:

1 – بادهای شدید

2 – بارش زیاد باران و تگرگ

3 – بارش زیاد برف

 

چطور بادهای شدید آسیب می رسانند؟

بادهای شدید ایجاد گونه های مختلف گردباد و طوفان می کنند که سبب در هم کوبیدن و جا به جایی چیزها

می شوند.

 

چطور بارش زیاد باران و تگرگ آسیب می رسانند؟

بارش زیاد باران و تگرگ ایجاد سیل و آب گرفتگی می کنند که سبب ویرانی بسیار می شوند.

 

چطور بارش زیاد برف آسیب می رساند؟

بارش زیاد برف سبب ایجاد بهمن و بسته شدن برفی راه ها می شود که خرابی و آسیب فراوان به وجود

می آورند.

در کشورهای سردسیر که بارش برف زیاد است، راه رفتن روی برف سخت است. از این رو، مردم این

گونه کشورها از کفش های مخصوصی استفاده می کنند که سطح کف آنها زیاد است، بطوری که مالش /

اصطکاک کفش آنها با برف زیاد است و از سُر خوردن آنها جلوگیری کرده و راه رفتن را آسانتر می کند.