آفتابگردان تایو

Sunflower Taiyo

نام علمی آفتابگردان تایو چیست؟

 

نام علمی آفتابگردان های تایو Helianthus Annuus Taiyo   می باشد.

 

طبقه بندی آفتابگردان تایو چیست؟

 

طبقه بندی آفتابگردان های تایو از قرار زیر است:

خانواده:  Compositaea

 

نمای آفتابگردان تایو چگونه است؟

آفتابگردان های تایو گیاهان یکساله ای هستند که زود رشد می کنند. بیشترین اندازه ی بلندی آنها به 5/1

متر می رسد.

جهت ایجاد پرچین تابستانی، کاشت ردیفی با فاصله 40 سانتیمتر – مناسب است.

 

نیازها و نگهداری آفتابگردان تایو چگونه است؟

 مکان آفتابی.

خاک سبک با زهکشی خوب.

کمترین دمای مورد تحمل منهای 15 درجه سانتیگراد.

 

گلدهی آفتابگردان تایو چگونه است؟

آفتابگردان های تایو دارای گل های زرد رنگ با مرکز قهوه ای رنگ در تابستان هستند. قطر گل آنها 15

تا 20 سانتیمتر است.

 

چگونه آفتابگردان تایو زیاد می شود؟

آفتابگردان های تایو با روش کاشت بذر در بهار یا پاییز زیاد می شوند.