آلاتا

Burning Bush

(Winged Spindle)

نام علمی آلاتا چیست؟

 

نام علمی آلاتاها Euonymus alatus   می باشد.

 

طبقه بندی آلاتا چیست؟

 

طبقه بندی آلاتاها به قرار زیر است:

 

خانواده  Celastraceae

 

نمای آلاتا چگونه است؟

آلاتاها درختچه هایی خزان پذیر هستند که شاخه های آنها به صورت افقی قرار می گیرند. برگ های آنها

در فصل پاییز به رنگ قرمز درمی آیند.

 

نیازها و نگهداری آلاتا چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

نسبت به نوع خاک حساسیت ندارند.

کمترین دمای مورد تحمل آلاتاها، منهای 15 درجه سانتیگراد است.

خاک آلاتاها همیشه نسبتاً نمناک نگهداری شود.

 

چگونه آلاتا زیاد می شود؟

 

آلاتاها از روش قلمه های 10 تا 12 سانتیمتری در پایان تابستان زیاد می شوند.