آهنربای برقی

(آهنربای الکتریکی)

Electromagnet

آهنربای برقی / آهنربای الکتریکی چگونه است؟

آهنربای برقی آهنربایی است که با جریان برق / الکتریسیته دارای ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی

می باشد و در صورت قطع جریان برق / الکتریسیته، ویژگی آهنربایی / خاصیت مغناطیسی آن هم از بین

می رود.

 

ساختار آهنربای برقی / آهنربای الکتریکی چیست؟

 

اگر به دور یک میله آهنی یا فولادی، سیمی که جریان برق (الکتریسیته) از آن می گذرد، پیچیده شود؛

آن میله خاصیت آهنربایی می یابد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک عدد پیل / باتری

2 – دو رشته سیم کوتاه و بلند

3 – یک عدد میخ آهنی

4 – یک عدد گیره کاغذ

5 – یک عدد کلید قطع و وصل جریان الکتریسیته

 

روش آزمایش:

نخست سیم بلند به دور میخ سیم پیچی شود، یعنی به دور میخ پیچیده شود.

 

سپس یک سر این سیم  به پیل / باتری و سر دیگرش به یک سر کلید قطع و وصل شود.

بعد سر دیگر کلید قطع و وصل با سیم کوتاه به سر دیگر پیل / باتری وصل شود.

بطوری که دانسته شده، تا زمانی که باز است، برق / الکتریسیته جریان ندارد، اما موقعی که کلید بسته

شود، جریان برق / الکتریسیته برقرار می شود.

 

حال اگر در این حالت، میخ به گیره کاغذ شود، آن را به سوی خود کشیده و به خود می گیرد، یعنی میخ

دارای خاصیت آهنربایی شده است و

اگر کلید باز شود، میخ گیره کاغذ را رها کرده و گیره می افتد، یعنی میخ دیگر دارای خاصیت آهنربایی

نیست. پس:

با سیم پیچی جسم آهنی، بطوری که در سیم، برق / الکتریسیته جریان داشته باشد، می توان

آهنربای برقی / آهنربای الکتریکی درست کرد.