آهنربای همیشگی

(آهنربای دائمی)

Permanent Magnet

آهنربای همیشگی / آهنربای دائمی چگونه است؟

آهنربای همیشگی آهنربایی است که هیچگاه ویژگی آهنربایی آن کم یا زیاد نمی گردد و از بین هم

نخواهد رفت.

 

چند شکل آهنربای همیشگی / دائمی وجود دارد؟

آهنرباهای همیشگی / دائمی به شکل های گوناگون ساخته و فراهم می گردد که مهمترین آنها به قرار زیر

می باشند:

1 – آهنربای نعلی

2 – آهنربای شمشی / تیغه ای

3 – آهنربای حلقه ای / گرد

آهنربای همیشگی به شکل های دیگری نیز ساخته می شود. مانند:

4 – آهنربای کمانی

5 – آهنربای استوانه ای

6 – آهنربای دکمه ای / دیسکی

7 – آهنربای سوزنی / قطب نمایی

8 – آهنربای میله ای