آهنرُبا

(مغناطیس)

Magnet

آهنرُبا / مغناطیس چیست؟

آهنربا ابزاری است که چیزهای آهنی را می رباید؛ یعنی به خود می گیرد. درست مانند

اینکه چسب آنها را بهم چسبانیده است.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

1 – مداد پاک کن

2 – سنجاق قفلی

3 – گیره کاغذ

4 – میخ

5 – مداد

6 – سکه

7 – چوب پنبه.

8 – آهنربا

 

روش آزمایش:

 

چیزهای مختلف را  مثل مداد پاک کن، سنجاق قفلی، گیره کاغذ، میخ، مداد، سکه و

چوب پنبه، روی میزی قرار داده شوند.

 

اگر آهنربا را به آنها نزدیک می کنیم، مشاهده می شود که آهنربا فقط چیزهای آهنی مثل

سنجاق قفلی، میخ و گیره کاغذ به خود می گیرد. پس:

آهنربا فقط چیزهای آهنی را به خود می گیرد.

در هر آهنرُبا:

ویژگی آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر از وسط آن است.

 

آزمایش و تجربه:

 

ابزار و چیزهای آزمایش:

 

1 – یک آهنربای نعلی

2 –  مقداری میخ

 

روش آزمایش:

 

ابتدا وسط آهنربا به میخ ها نزدیک شود. مشاهده می گردد که تعداد کمی از میخ ها به

آهنربا گرفته می شود.

سپس دو سر آهنربا به میخ ها نزدیک شود. مشاهده می گردد که تعداد بیشتری از میخ به

دو سر آهنربا گرفته می شود. پس:

ویژگی آهنربایی در دو سر آهنربا بیشتر از وسط آن است.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: