حرف من

 

(غربت هیچ است)

متن ترانه:

 اکنون دوباره این جا منم، با یک بغل ترانه، آوازه خوان عاشق منم، با حرف عاشقانه

آواز من، در گوش تو، آواز درد خانه

با هم، با هم، همدرد و آشناییم، غربت هیچ است، وقتی که یک صداییم

 

هر چه که بود، از خوب و بد، رفته است و پیش ما نیست

خورشید و نور، در دست ماست، در دست آشناییست 

بیگانگی، دلمردگی، راه و طریق ما نیست

با هم، با هم، همدرد و آشناییم، غربت هیچ است، وقتی که یک صداییم

آمدم که آواز نو، به گوش ترانه بسپارم، آمدم که در ذهن آب، گل روشنایی بکارم

دانه های امید و عشق، به دل های خسته بسپاریم 

در سکوت غربت کنون، غریو طلوع آبشاریم

با هم، با هم، همدرد و آشناییم، غربت هیچ است، وقتی که یک صداییم

 

اکنون دوباره این جا منم، با یک بغل ترانه، آوازه خوان عاشق منم، با حرف عاشقانه

آواز من، در گوش تو، آواز درد خانه

با هم، با هم، همدرد و آشناییم، غربت هیچ است، وقتی که یک صداییم

با هم، با هم، همدرد و آشناییم، غربت هیچ است، وقتی که یک صداییم

با هم، با هم، همدرد و آشناییم، غربت هیچ است، وقتی که یک صداییم

 

نشانه ها:

 ترانه خوان: فریدون فرخزاد

آلبوم: شهر من

زمان اجرا: 1992 میلادی

پخش از: ترانه