آوند آبکش

Phloem Vessel

آوند آبکش چه گونه آوندی است؟

 آوند آبکش آوندی است که از برگ شروع می شود و به بخش هایی از بدن گیاه می رود که کار و فعالیت

زیادی در آنها انجام می شود.

  

زمینه نوشته پیوسته پیشین: