آوند چوبی

Xylem Vessel

آوند چوبی چه گونه آوندی است؟

آوند چوبی آوندی است که از ریشه شروع می شود و به سوی برگ ها می رود تا آب و ماده های معدنی را

به آنها برساند.

شمار آوندهای چوبی همیشه بیشتر از شمار آوندهای آبکش و قطر آنها هم زیادتر است.