آکالیف

Chenille Plant

نام علمی آکالیف چیست؟

 

نام علمی آکالیف ها Acalypha Hispida  می باشد.

 

طبقه بندی آکالیف از چیست؟

 

طبقه بندی آکالیف ها به قرار زیر است:

خانواده:  Euphorbiaceae

 

نمای آکالیف چگونه است؟

نمای آکالیف ها به شکل بالا است .

 

گلدهی آکالیف چگونه است؟

زمان گلدهی آکالیف ها میانه بهار تا پایان تابستان است.

 

نیازها و نگهداری آکالیف چگونه است؟

مکان آفتابی یا سایه / آفتاب گرم و نمناک.

کمترین دمای تحمل پذیر 15 تا 21 درجه سانتیگراد است.

خاک آن مخلوطی از معمولی گلدان با میزان بالایی خاکبرگ یا پیت ماس است.

آب به اندازه ای که خاک آن نمناک باشد و غرقابی نشود.

در فصل های بهار و تابستان، هر دو هفته یک بار، کود مایع به میزان 2 گرم در لیتر به کار برده شود.

 

چگونه آکالیف زیاد می شود؟

آکالیف ها با کاشت قلمه خشبی در ماسه شسته و نگهداری آن در دمای 21 درجه سانتیگراد، در فروردین

ماه زیاد می شوند.