ابریشم مصری

(گل طاووسی)

Peacock Flower

(Poinciana / Pride of Barbados)

نام علمی ابریشم مصری / گل طاووسی چیست؟

 

نام علمی ابریشم های مصری / گل های طاووسی Caesalpinia pulcherrima   می باشد.

 

طبقه بندی ابریشم مصری / گل طاووسی چیست؟

 

طبقه بندی ابریشم های مصری / گل های طاووسی به قرار زیر است:

خانواده:  Fabaceae / Leguminosaea

 

نمای ابریشم مصری / گل طاووسی چگونه است؟

 

ابریشم های مصری / گل های طاووسی درختچه هایی هستند همیشه سبز با بیشترین بلندی و گستردگی

3 تا 6 متر که

 

دارای برگ های سرخس مانند می باشند.

 

گلدهی ابریشم مصری / گل طاووسی چگونه است؟

 

زمان گلدهی ابریشم های مصری تابستان است.

 

نیازها و نگهداری ابریشم مصری / گل طاووسی چگونه است؟

مکان کاملاً آفتابی.

خاک حاصلخیز با زهکشی خوب.

کمترین دمای قابل تحمل 5 درجه سانتیگراد است.

 

چگونه ابریشم مصری / گل طاووسی زیاد می شود؟

 

ابریشم های مصری / گل های طاووسی  از روش قلمه های چوب نرم در تابستان و یا کاشت بذر در پاییز

یا بهار زیاد می شوند.