ابزارهای اندازه گیری سنگینی
(ابزار اندازه گیری وزن)

Equipment for Weight Measuring

ابزار اندازه گیری سنگینی / وزن چیست؟

هر ابزاری که بتوان با آن سنگینی / وزن چیزی را معلوم کرد، ابزار اندازه گیری وزن

می باشد.

ترازوی ساده و قپان، دو دستگاه بسیار ساده برای سنجش وزن اجسام بوده اند.

اکنون ترازوهایی وجود دارد که می توانند اجسامی را وزن کنند که در گذشته، آن را

محال می پنداشتند. مانند  ترازوهایی که می توانند حتی یک تار موی انسان را هم وزن

کنند؛ و یا برخی ترازوهای دیگر که می توان خودرویی را با بارش یکجا روی آن نهاد

و وزنشان را تعیین کرد.

در قلمرو پژوهش های علمی، ترازوهایی بسیار حساس و دقیقی مورد استفاده قرار گرفته

که رطوبت، آثار  ارتعاش، نیروی مغناطیس و یا هر نیروی دیگری که کوچکترین فشاری

وارد می آورد، با  آنها قابل سنجش باشد.