ابزار اندازه گیری

Measurement Tools

ابزار اندازه گیری چیست؟

برای اندازه گیری هر چیزی ابزاری وجود دارد که با آنها می توان سریع تر و دقیق تر کار

اندازه گیری را انجام داد.

ابزار اندازه گیری هر چیزی، بر اساس اندازه / واحد اندازه گیری آن تهیه می شود.