ابزار اندازه گیری گنجایش

(وسیله های اندازه گیری حجم)

Volume Measurement Tools

ابزار اندازه گیری گنجایش چیست؟

هر ظرف یا چیزی که اندازه داخلی آن مشخص باشد، می تواند ابزاری برای اندازه گیری 

گنجایش / حجم به  کار رود. مانند: پیمانه، بطری، سطل

 

چگونه ابزار اندازه گیری گنجایش پدید آمده اند؟

مصری ها  برای اندازه گیری ذرت پیمانه مخصوصی درست کردند.

با استفاده از این پیمانه می توانستند میزان محصول ذرت سالیانه شان را بدانند.

 

پیمانه های برنزی مصری

مصری ها روغن ذرت را هم خرید و فروش می کردند.

آنها پیمانه دیگری نیز برای اندازه گیری میزان روغن درست کردند.

این پیمانه مخصوص به آنها کمک می کرد تا اندازه داخلی (گنجایش / حجم) هر کوزه را

اندازه گیری کنند.

 

پیمانه چیست؟

 

پیمانه ظرفی است که دارای گنجایش / حجم معین و معلوم می باشد.

اولین پیمانه ها را مصری ها درست کردند.

امروزه پیمانه ها دارای اندازه استاندارد / معیار ساخته می شوند که تا حدودی به

پیمانه های مصری شباهت  دارند.

 

چرا اندازه های استاندارد روی ابزار اندازه گیری گنجایش نوشته

می شوند؟

 

چون هر کس بتواند اندازه درستی را که می خواهد، به کار ببرد.

 

از این رو، اندازه های استاندارد روی برخی از چیزهای مورد استفاده برای اندازه گیری

گنجایش درج شده  است. مانند اینکه بعضی از پارچ های شیشه ای، سطل ها و قوطی ها

درجه بندی می شوند. 

بعضی از چیزهاهستند که گر چه با گنجایش معین و یکسان ساخته می شوند، اما

شکل هایشان با هم فرق  دارد. مانند شیشه / بطری های شیر و نوشابه یا لیوان و قوطی

نوشیدنی ها که گنجایشی یکسان دارند، اما شکلشان فرق دارد.