ابزار علمی

Scientific Equipments

اهمیت ابزار علمی چیست؟

باورهای عجیب و غریبی که پیشینیان در مورد جهان داشتند، ممکن است امروزه

خنده آور باشد. مانند اینکه بسیاری دانشمندان زمین را مسطح می پنداشتند و بر این باور

بودند که ماه، خورشید و سایر ستارگان همه به دور زمین می گردند. اما باید به یاد داشت

که در آن روزها دانشمندان ابزار علمی امروزی را در اختیار نداشتند. برای آنها این

امکان وجود نداشت که مانند دانشمندان امروزی با ابزار دقیق ببینند، بشنوند، وزن

کنند و یا اندازه گیری کنند.

بطوری که دانسته شده، مهم ترین تفاوت دانش های نوین و دانش های قدیم، روش

اندیشیدن و کار کردن دانشمندان است. ولی دانشمندان جدید برای به دست آوردن

نتیجه های دقیق، به ابزار علمی اتکا دارند.

بطوری که که می توان گفت بعضی از دریافت ها و پیدا کردن های علمی، بدون ابزار

علمی هیچوقت امکان نداشته است. دانش های انسان امروزین هم، آنقدر ها از

دانش های مردم 2000 سال  پیش بیشتر نمی شد.

چرا دانشمندان ابزار علمی به کار می برند؟

مشاهده پدیده ها یکی از مهمترین بخش های کار علمی است.

معمولاً هنگامی که گفته می شود: چیزی مشاهده می گردد. منظور تنها نگاه کردن به آن

است. البته بسیاری از پدیده ها تنها با چشم مشاهده می شوند. یعنی به رنگ، شکل و

اندازه آنها توجه می شود. دوری یا نزدیکی و یا حرکت آنها دیده می شود. اما پدیده ها

را از راه هایی دیگر نیز می توان مشاهده کرد. مانند شناسایی صداهای گوناگون، که

مشاهده ای است که از راه شنیدن انجام می گردد. بسیاری از پدیده های دیگر را از

راه بوییدن، چشیدن و لمس کردن می توان مشاهده کرد.

اما دقت اندام های حسی انسان برای مشاهده پدیده ها تا اندازه ای می باشد. مانند اینکه

چشم می تواند تفاوت رنگ سرخ و زرد را ببیند، ولی نمی تواند تفاوت دو رنگ نارنجی

نزدیک به هم را شناسایی کند و یا هنگامی که دو جسم لمس می شوند، می توان گفت

که کدام یک داغ تر است، اما نمی توان گفت که دمای آنها بطور معین چه اندازه است.

از این رو:

 دانشمندان ابزار علمی به کار می برند تا پدیده ها را دقیق تر مشاهده کنند.

دیگر اینکه، بسیاری از پدیده ها را انسان نمی تواند با اندام های حسی خود مشاهده کند.

مانند اینکه به هنگام روز که هوا روشن است، همه چیز را می توان بخوبی دید، ولی در

تاریکی نمی توان مشاهده کرد و یا اینکه گوش انسان بسیاری صداهای بلند و خیلی

آهسته را می شنود، ولی صداهای بسیار بلند و خیلی آهسته هم وجود دارند که که انسان

نمی تواند با گوش خود بشنود. یا اینکه موج های رادیویی پیوسته از دور و بر انسان

می گذرند، اما نمی تواند آنها را ببیند، بشنود، بچشد، ببوید و یا لمس کند. پس این

موج ها را باید با ابزار مشاهده کرد، مانند با روشن کردن رادیو، این موج ها به شکل

صدا دگرگون می شود و انسان می شنود. از این رو:

دانشمندان چون نمی توانند برخی از پدیده ها را با

اندام های حسی خود مشاهده کنند، ابزار علمی را به کار می برند.

امروزه در بسیاری از ابزاری که دانشمندان به کار می برند، دستگاه ثبت کننده خودکار

وجود دارد. مطالعه با چنین ابزاری، نه تنها موجب صرفه جویی بسیار در وقت می شود،

زحمت دانشمندان را نیز کمتر می کنند، زیرا دیگر لازم نیست که آنان پیوسته مراقب کار

خود باشند. مانند اینکه ابزاری وجود دارند که اندازه دما را پیوسته ثبت می کند. حتی

این گونه ابزار را می توان به اعماق اقیانوس یا با موشک به فضا فرستاد و یا در

جاهایی که احتمال انفجار یا خطری وجود دارد، قرار داد. در این صورت، آنها اطلاعات

لازم را برای مطالعه ثبت می کنند. از این رو:

دانشمندان چون می توانند رویدادها را به شکل نما / عکس، فیلم یا بر روی

صفحه و نوار ضبط کنند، ابزار علمی را به کار می برند.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: