اتُم

Atom

اتم چیست؟

بطوری که دانسته شده، همه ماده ها از مولکول ها درست شده اند. اما در ساختار

خود مولکول ها هم با همه کوچکی، چیزهای کوچکتری به نام اتم وجود دارد.

پس:

اتم چیز بسیار بسیار کوچکی است که در درون و ساختار مولکول ها وجود دارد.

بطوری که از به هم پیوستن شماری از اتم ها، مولکول یک ماده درست می شود.

از آنجا که همه چیزهایی که در جهان وجود دارد، از ماده ساخته شده اند و ماده ها هم از

مولکول ها که  خود از اتم ها درست شده اند. مانند: هوایی که تنفس می شود، آبی که

نوشیده می شود، غذایی که خورده  می شود و کارافزارهایی که به کار برده می شوند. پس:

هر چه در جهان هست، از اتم یا از جمع شدن اتم ها ساخته شده است.

 

اتم شناس کیست؟

دانشمندانی را که می کوشند تا چیزهای تازه ای در باره اتم ها پیدا کنند، اتم شناس

می نامند.

اتم شناسان در آزمایشگاه ها کار می کنند.