ارجنگ

(توت قهوه)

Coffeeberry

(California buckthorn)

نام علمی ارجنگ / توت قهوه چیست؟

 

نام علمی ارجنگ ها Rhamnus Californica     می باشد.

 

طبقه بندی ارجنگ / توت قهوه چیست؟

 

طبقه بندی ارجنگ ها / توت های قهوه به قرار زیر است:

خانواده:  Rhamnaceae

 

نمای ارجنگ / توت قهوه چگونه است؟

نمای ارجنگ ها / توت های قهوه به شکل بالا است .

ارجنگ ها / توت های قهوه درختچه هایی همیشه سبز، دارای شاخ و برگ زیبا در طول سال هستند که

بیشترین بلندی و گستردگی آنها 3 متر است.

 

نیازها و نگهداری ارجنگ / توت قهوه چگونه است؟

مکان آفتابی یا نیمسایه.

خاک حاصلخیز برای آنها مناسب است.

نسبت به سرما مقاوم هستند.

 

میوه ارجنگ / توت قهوه چگونه است؟

 

ارجنگ ها / توت های قهوه دارای میوه های قرمز رنگ می باشند که در فصل پاییز می رسند.

 

چگونه ارجنگ / توت قهوه زیاد می شود؟

 

تولید مثل ارجنگ ها / توت های قهوه با روش قلمه نیمه چوبی در فصل تابستان انجام می شود.