ارغوان

Eastern Redbud

نام علمی ارغوان چیست؟

 

نام علمی ارغوان ها Cercis canadensis   می باشد.

 

طبقه بندی ارغوان چیست؟

 

طبقه بندی ارغوان ها به قرار زیر است:

خانواده:  Leguminosae

 

نمای ارغوان چگونه است؟

نمای ارغوان ها به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری ارغوان چگونه است؟

ارغوان ها به خاک قوی، عمیق و شنی نیاز دارند.

 

چگونه ارغوان زیاد می شوند؟

ارغوان ها به دو روش زیاد می شوند:

1 – کاشتن بذر در زمین های ماسه ای، همراه با پوششی به کلفتی 6/0 سانتیمتر / 6 میلیمتر در اسفند

ماه.

2 – خوابانیدن شاخه های قوی، نیمه خشبی به قطر 1 تا 5/1 سانتیمتر در پاییز.