ارینوس

(گل ستاره)

Fairy Foxglove

(Starflower / Alpine Balsam / Liver Balsam)

نام علمی ارینوس / گل ستاره چیست؟

 

نام علمی ارینوس ها / گل ستاره ها Erinus alpinus   می باشد.

 

 طبقه بندی ارینوس / گل ستاره چیست؟

 

طبقه بندی ارینوس ها / گل ستاره ها به قرار زیر است:

خانواده:  Scrophulariaceae

 

نمای  ارینوس / گل ستاره چگونه است؟

ارینوس ها / گل ستاره ها گیاهانی دایمی هستند که برای کاشتن در باغ های صخره ای

مناسب می باشند .

 

بیشترین اندازه بلندی و گستردگی آنها 5 تا 8 سانتیمتر است.

 

نیازها و نگهداری ارینوس / گل ستاره چگونه است؟

 

مکان آفتابی.

خاک سبک با زهکشی خوب.

کمترین دمای مورد تحمل منهای 15 – درجه سانتیگراد.

 

گلدهی ارینوس / گل ستاره چگونه است؟

 

زمان گلدهی ارینوس ها / گل ستاره ها بهار و تابستان است.

 

چگونه ارینوس / گل ستاره زیاد می شود؟

 

ارینوس ها / گل ستاره ها از روش کاشت بذر در پاییز و یا قلمه چوب نرم در نخستین

روزهای تابستان زیاد می شوند.