ارینژیوم

Sea Holly

(Eryngo)

نام علمی ارینژیوم چیست؟

 

نام علمی ارینژیوم ها Eryngium   می باشد.

 

طبقه بندی ارینژیوم چیست؟

 

طبقه بندی ارینژیوم ها به قرار زیر است:

خانواده:  Umbelliferae

 

نمای ارینژیوم چگونه است؟

نمای ارینژیوم ها به شکل بالا است .

 

گلدهی ارینژیوم چگونه است؟

زمان گلدهی ارینژیوم ها نیمه دوم تابستان است و گل های آنها خار مانند است.

 

نیازها و نگهداری ارینژیوم چگونه است؟

مکان آفتابی.

خاک حاصلخیز با زهکشی خوب.

نسبت به سرما پایدار است.

 

چگونه ارینژیوم زیاد می شود؟

 

ارینژیوم ها  از روش کاشت بذر در پاییز و تقسیم بوته در بهار و یا استفاده از قلمه ریشه در زمستان

زیاد می شوند.