ازگیل ژاپنی

Japanese Medlar

نام علمی ازگیل ژاپنی چیست؟

 

نام علمی ازگیل های ژاپنی Eriobotrya Japonica   می باشد.

 

 طبقه بندی ازگیل ژاپنی چیست؟

 

طبقه بندی ازگیل های ژاپنی به قرار زیر است:

 

خانواده:  Rosaceae

 

نمای ازگیل ژاپنی چگونه است؟

ازگیل های ژاپنی درختانی همیشه سبز و کوچک هستند.

 

گل های این درختان از میانه پاییز تا زمستان شکوفا می شوند.

 

نیازها و نگهداری ازگیل ژاپنی چگونه است؟

مکان آفتابی یا نیمسایه.

خاک قوی با زهکشی خوب.

 

چگونه ازگیل ژاپنی زیاد می شود؟

 

ازگیل های ژاپنی از روش کاشت بذر تازه در بهار یا پاییز و یا گرفتن قلمه جوان در

تابستان زیاد می شوند.